ඔක්තෝබර් මාසය පෝෂණ මාසය වශයෙන් නම් කෙරේ

ලබන ඔක්තෝබර් මාසය ජාතික පෝෂණ මාසය වශයෙන් නම් කෙරේ. අඩු වියදමකින් පෝෂණය සුරකිමු, දැනුවත් වෙමු, ආදේශක සොයමු, වවමු, බෙදා ගනිමු

Read more

ශ‍්‍රී ලංකාවේ දස දහසකට මැලේසියාවෙ රැකියා අවස්ථා

ශ‍්‍රී ලංකාවේ දස දහසකට රැකියා අවස්ථා සැලසීමට මැලේසියානු අමාත්‍ය මණ්ඩලය එකඟතාව පළ කරයි. එරට මානව සම්පත් අමාත්‍ය එම්. සරවනන් මහතා

Read more

ජනාධිපතිතුමන් යුද හමුදා මූලස්ථානයේ සංචාරයක

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ විධායක ජනාධිපති ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන් අද දින යුද හමුදා මූලස්ථානයේ ප්‍රථම නිල සංචාරය යෙදින.

Read more