සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට සහාය දෙන්නැයි රජය විපක්ෂයෙන් යළි ඉල්ලයි.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පිළිබඳව සභාව කල්තැබිමේ විවාදය තුන්වැනි දිනටත් දැන් පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙයි’

Read more

බස්ගාස්තු තවත් අඩු වන ලකුණු

ඉදිරියේදී බස් ගාස්තු තවදුරටත් පහල යනු ඇතැයි ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය නිලාන් මිරැන්ඩා මහතා විශ්වාසය පළ

Read more

ජිවදත්ත අඩංගු නව ජාතික හැදුනුම්පතක්

ඉදිරියේදි ජිවදත්ත හා ජිවමිතික තොරතුරු අඩංගු නව ජාතික හැදුනුම්පතක් නිකුත් කිරිමට පියවර ගන්නා බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචිකිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි

Read more