විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලැබු සිසුන් ලියාපදිංචි කිරිම ලබන සතියේ සිට

මෙවර විශ්ව විද්‍යාල සදහා තේරී පත්වුවන්ට සුදුසුකම් ලබා ඇති පාඨමාලා පිළීබඳව දැනටමත් දැනුවත් කර තිබෙ. ලියාපදිංචි කිරිම් සිදු කෙරෙන්නේ ඒ

Read more