ඇසෑම් ප්‍රාන්තයේ ජලගැලීම් හා නායයාම්

Share Button

ඉන්දියාවේ ඇසෑම් ප්‍රාන්තයේ ජනතාව අධික වැසි හේතුවෙන් හටගත් ජලගැලීම් හා නායයාම්වලින් පීඩාවට පත්වෙති. ප්‍රාන්තයේ ගුවහාතී ප්‍රදේශයේ ඊයේ අලුතින් නාය යාම් වාර්තා විය. ඇසෑම් සහ මේඝාලය සඳහා රතු අනතුරු ඇගවීම් නිකුත් කර ඇත.

ගංවතුර හා නායයාම් හේතුවෙන් ඇසෑම් ප්‍රාන්තයෙන් මේ වසරේ වාර්තා වී ඇති මරණ සමංඛ්‍යාව 42 කි. කලාපීය කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන නිකුත් කර ඇති අනතුරු ඇගවීම් හේතුවෙන් සියලු පාසල්විද්‍යාල සහ අනෙකුත් අධ්‍යාපන ආයතන වසා දමා ඇත.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.