උප්පැන්න සහතිකයේ අංකයම ජාතික හැදුනුම්පතටත්’

Share Button

දරුවෙකුට උපතේදී නිකුත් කරන උප්පැන්න සහතිකයේ අංකය ජාතික හැදුනුම්පතටද ඇතුළත් කිරීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කරයි. ගම්පහ, දෙහිවල හගුරන්කෙත, කුරුණෑගලි රත්නපුරය සහ තමන්කඩුව යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලදී නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස එම වැඩසටහන ඊයේ ආරම්භ කෙරිණි. වයස අවුරුදු 15 සම්පුර්ණවීමෙන් පසු ජාතික හැදුනුම්පත සඳහා අයදුම් කිරීමේදී පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව අදාළ අංකය අනුව ජාතික හැදුනුම්පත නිකුත් කරයි.

 

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...