කුඩා තේවතු සදහා පැල නිෂ්පාදන වැඩසටහනක්

Share Button

කුඩා තේවතු සදහා අවශ්‍ය පැල නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කෙරේ. කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරිය එය ක්‍රියාත්මක කරයි.

තේ පැල කෝටි දෙකහමාරක් වාර්ෂිකව නිෂ්පාදනය කිරීම අරමුණයි. ඊට තේ තවාන්කරුවන් උනන්දු කරවන අතර ඔවුන්ට මුල්‍යමය හා ද්‍රව්‍යමය ආධාර ද රජයෙන් සැපයේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...