රුසියානු හා ඇමරිකානු නියෝජිතයෝ අද ජිනීවාහි දී රැස්වෙති

ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහතික වීම සම්බන්ධ ගිවිසුම් යෝජනාව අද ජිනීවා හිදී රැස්වන රුසියානු හා ඇමරිකානු නියෝජිතයන්ගේ සාකච්ඡාවට ලක් වෙයි. මෙහිදී දෙපාර්ශවය

Read more