අත්හිටුවනු ලැබු තැපැල් භාණ්ඩ භාරගැනිම යළි ඇරඹේ

ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණෙන ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීම හා සීමා කිරීම නිසා රටවල් කිහිපයකට අත්හිටුවනු ලැබු තැපැල් භාණ්ඩ භාරගැනිම දැන් යළි ආරම්භ

Read more