ශ්‍රි ලංකාවට දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සරසවියක්

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අන්තර්ජාතික විශ්ව විද්‍යාලයක් ශ්‍රි ලංකාවේ පිහිටුවිමට ජනාධීපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යෝජනා කරයි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති සත්සුගු

Read more