ජාතික ගුවන් විදුලියේ ගී ආවර්ජනා ප්‍රසාංගය

ජාතික ගුවන් විදුලියේ සිටි එෆ් එම් සේවය සංවිධාන කරන ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින් ගී ආවර්ජනා ප්‍රසාංගික අත්දැකීමට මෙවර සහභාගි වන්නේ ප්‍රවීණ

Read more

නොමියන මිනිසුන් එම්. කේ. රොක්සාමි සමරු ගී ප්‍රසංගය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේදී

නොමියන මිනිසුන් එම් කේ රොක්සාමි සමරු ගී ප්‍රසංගය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ආනන්ද සමරකෝන් මැදිරියේදී අද පස්වරු 4.00ට පැවැත්වෙයි.

Read more