අනුරාධපුර වනජීවි කලාපයේ අලිමිනිස් ගැටුම උග්‍ර අතට

අනුරාධපුර වනජීවි කලාපයේ අලිමිනිස් ගැටුම උග්‍ර අතට හැරී ඇතැයි දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි. මේ වසරේ ජනවාරි සිට ඔක්තෝබර් දක්වා

Read more