අරුවක්කාලු කසල ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කිරීමට උපදෙස්

අරුවක්කාලු කසල ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කරන ලෙස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා නිලධාරින්ට උපදෙස් දෙයි. ඊට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන සපයා

Read more