ඇසෑම් ප්‍රාන්තයේ ජලගැලීම් හා නායයාම්

ඉන්දියාවේ ඇසෑම් ප්‍රාන්තයේ ජනතාව අධික වැසි හේතුවෙන් හටගත් ජලගැලීම් හා නායයාම්වලින් පීඩාවට පත්වෙති. ප්‍රාන්තයේ ගුවහාතී ප්‍රදේශයේ ඊයේ අලුතින් නාය යාම්

Read more

ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරිම ඉරිදා

ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත මැතිවරණ නිමාවට පත්වෙයි. තමිල්නාඩු, කේරල, බටහිර බෙංගාල, ඇසෑම් හා පුඩුචෙරි යන ප්‍රාන්තවල අදියර කිහිපයක් යටතේ මැතිවරණ පැවැත්විණි. අවසානයට

Read more