කරදිය කිඹුලෙකුගේ ප්‍රහාරයකින් දෙහිවල මුහුදු තීරයේදී කිමිදුම්කරුවෙකු ජීවිතක්‍ෂයට

කරදිය කිඹුලෙකුගේ ප්‍රහාරයකට ලක්වීම නිසා දෙහිවල මුහුදු තීරයේදී කිමිදුම්කරුවෙකු ජීවිතක්‍ෂයට පත්ව තිබේ. මෙලෙස ජීවිතක්‍ෂයට පත්ව ඇත්තේ මසුන් ඇල්ලීම සඳහා කිමිදෙමින්

Read more