ඉන්දීය ධීවරයින් 08 දෙනෙකු නාවික හමුදා භාරයට

2022 වසරේ මේ දක්වා ගත වු කාලයේ දී මෙරට මුහුදු සීමාවේ අනවසරයෙන් ධීවර කටයුතුවල නිරත ඉන්දීය ධීවරයින් 189 දෙනෙකු සමග

Read more