විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා වන කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

2021 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව 2021 / 2022 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාලව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා කඩඉම් ලකුණු ඊයේ

Read more

අපොස උසස් පෙළ ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ කිහිපයක් 19, 20 සහ 21 යන දිනවලදී

2021/2022 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණවලට සහභාගි වීමට නොහැකි වූ අපේක්ෂකයන් සඳහා මේ මස 19, 20 සහ 21 යන

Read more