පියයුරු පිළිකා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ මාසය අදින් ඇරඹෙයි

පියයුරු පිළිකා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ මාසය අදින් ඇරඹෙයි. එවැනි රෝගීන් කල්ඇතිව හදුනා ගැනීම ,ු කඩිනම් ප්‍රතිකාර සහ පිළිකාව සමග දිවි

Read more