අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ හත්වැනි දිනය අදයි

පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ හත්වැනි දිනය අදයි. කර්මාන්ත වෙළෙඳ. වාණීජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශවල

Read more

තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් රජයෙන් යෝජනා රැසක්

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 9.30 ට රැස් විය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිරිපාල ගම්ලත් මහතා රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු

Read more

පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ සිව්වන දිනය අදයි

පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ සිව්වන දිනය අදයි. රාජ්‍ය පරිපාලන. ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ සහ

Read more

අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 37 කින් සම්මතයි

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ සාකච්ඡා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද ආරම්භ වෙයි. ජනාධිපති අගමැති කාර්යාලය උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් ඇමති මණ්ඩල කාර්යාලය ඇතුඵ වැය

Read more

යහපාලන රජය පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන දැනුවත්ව සිටි බවට පාර්ලිමේන්තුවේදි අනාවරණ කෙරේ

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් යහපාලන රජය දැනුවත්ව සිටි බව රාජ්‍ය ඇමති නිමල් ලන්සා මහතා කියයි. පාර්ලිමේන්තු තේරිම් කාරක සභාවක් පත් කර

Read more

පාර්ලිමේන්තු අයවැය කාරක සභා විවාදයේ සිව්වන දිනය අදයි

පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙන අයවැය කාරක සභා විවාදයේ සිව්වන දිනය අදයි. කෘෂිකර්ම හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යංශවල වැය ශිර්ෂ අද සාකච්ඡා කෙරේ. වාරිමාර්ග රාජ්‍ය

Read more