රුවන්වැලි මහ සෑයේ චුඩාමානික්‍යයෙහි මැණික් සොරකම සම්බන්ධ පරික්ෂනය අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට

රුවන්වැලි මහ සෑයේ චුඩාමානික්‍යයෙහි මැණික් සොරා ගෙන ඇති බවට පළවන විවිධ වාර්ථා සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂනයක් පැවැත්විමට අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ඇතැයි

Read more

සදහිරුසෑයේ කොත්වහන්සේ සහ චුඩාමාණික්‍යය හෙට සේරුවාවිල රජමහ විහාරස්ථානයට

සදහිරුසෑයේ කොත්වහන්සේ සහ චුඩාමාණික්‍යය හෙට සේරුවාවිල රජමහ විහාරස්ථානයට වැඩම කෙරේ මෙම පුජනීය වස්තුන් රැගත් පෙරහර ආගමික ආශීර්වාද මධ්‍යයේ අද උදෑසන

Read more

සඳහිරු සෑයේ චුඩාමාණික්‍ය සහ කොත්වහන්සේ අද පස්වරුවේ හොරණ කුරුදුවත්ත මහ විහාරයට

සඳහිරු සෑයේ චුඩාමාණික්‍ය සහ කොත්වහන්සේ අද පස්වරුවේ හොරණ කුරුදුවත්ත මහ විහාරයට වැඩම කිරීමට නියමිතයි. අත්තනගල්ල රජමහ විහාරයෙන් අද උදෑසන ගමන්

Read more