සුදු මැස්සාගේ හානියෙන් පොල් වගාව රැක ගැනීමේ වැඩසටහනක්

සුදු මැස්සාගේ හානියෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල් වගාව රැක ගැනීමේ වැඩසටහනක් දැන් ක්‍රියාත්මකයි. පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලය ඒ සදහා මුලික වී ක්‍රියාකරයි.

Read more

ගෙවතු පොල් වගාව ව්‍යාප්ත කෙරේ

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ගෙවතු පොල් වගාව ව්‍යාප්ත කෙරේ. පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය ඒ සදහා මුලිකවී ක්‍රියා කරයි. ජනතාව දැනුවත් කර වගාව

Read more

පොල් වගා අධිකාරියක්

පොල් වගා ක්‍ෂේත්‍රයේ උන්නතිය උදෙසා පොල් වගා සහ ඒ ආශ්‍රීත කර්මාන්ත අධිකාරියක් පිහිටුවීමට සැලසුම් කර තිබේ. පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය පොල්

Read more

ගෙවත්තේ වගාවට උසස් තත්ත්වයේ පොල් පැල

ගෙවතු වගාකිරීම සඳහා උසස් තත්ත්වයේ පොල් පැල බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් වැවිල් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය ආරම්භ කරයි. ගෙදරට පොල් ගෙවත්තෙන් යන තේමාව යටතේ

Read more