කඩොලාන පරිසර සංරක්ෂණය

කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය සංරක්ෂණය සදහා වු ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි. යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ මහ සම්මේලනය 2015 දී සම්මත කරගත් යෝජනාවකට අනුව සෑම

Read more