කොළඹ ප්‍රමුඛ ප්‍රධාන නගරවල පාසල් මේ සතියේ නොපැවැත්වෙයි

කොළඹ කලාපය, ආසන්න නගර ආශ්‍රිතව සහ සෙසු පලාත්වල ප්‍රධාන නගරවල පිහිටි පාසල් මේ සතියේ නොපැවැත්විමට තිරණය කර ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

Read more