චීනයේ දැඩි විරෝධය නොතකා නැන්සි පෙලෝසි තායිවානයට

චීනයේ දැඩි විරෝධය නොතකා එක්සත් ජනපද කථානායක නැන්සි පෙලෝසි මහත්මිය තායිවානයට පැමිණෙයි. දැන් ආසියානු කලාපයේ සංචාරයක නිරතව සිටින ඇය එහි

Read more