පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයීය බැංකුවෙන් ශ්‍රිී ලංකාවට උපකාර කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙළක්

වර්තමානයේ මෙරට පවතින දැඩි ආර්ථික අර්බුදකාරී වාතාවරණය හමුවේ ශ්‍රිී ලංකාවට උපකාර කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙළක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයීය බැංකුව ආරම්භ කර

Read more