ලබන අගහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුව කැදවීමේ තීරණයේ වෙනසක් නැතැයි කථානායකවරයා කියයි

ලබන අගහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුව කැදවීමේ තීරණය කිසිදු වෙනසක් නැතැයි කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසයි. පසුගිය 06 වැනිදා පැවති පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමේදී

Read more