ජර්මනියේ කොරෝනා අවදනාම යළි ඉහළට

ජර්මනියේ කොරෝනා අවදනාම යළි ඉහළ යයි. එළඹෙන ශිත ඍතුවත් සමග එම අවදානම තවදුරටත් ඉහළයාමේ අවදානමක් පවතී. ශිත ඍතුව අවසන් වනවිට

Read more