ගතවු පැය 24 තුළ රුසියාවෙන් කොවිඩ් මරණ 936 ක්

ගතවු පැය 24 තුල රුසියාවෙන් කොවිඩ් මරණ 936 ක් වාර්තා වෙයි. මෙක්සිකෝවේ සිදුව ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 514 කි. යුක්රේනයෙන්

Read more