ශ්‍රීී ලංකාව කොරෝනා රතු අවදානම් කලාපයෙන් කොල කලාපයට

ශ්‍රිී ලංකාව කොරෝනා රතු අවදානම් කලාපයෙන් කොල කලාපයට එක් කෙරේ. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඇතුඵ අන්තර්ජාතික සංවිධාන කිහිපයක් එලෙස ශ්‍රීී ලංකාව

Read more