රුහුණු කතරගම ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ 6 වන දිනය අද

මහනුවර ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ දෙවන කුඹල් පෙරහර අද වීදි සංචාරය කරයි. ශ්‍රී දළදා මාළිගයෙන් ගමන් ආරම්භ කරන පෙරහර දළදා වීථිය.

Read more