ජාතික යෞවන සම්මාන උලෙල සහ යෞවන චිත්‍රපට සම්මාන උලෙල නෙඵම් පොකුණ රගහලේදී

42 වැනි ජාතික යෞවන සම්මාන උලෙල සහ 9 වැනි යෞවන චිත්‍රපට සම්මාන උලෙල කොළඹ නෙඵම් පොකුණ රගහලේ දී අද පැවැත්වේ.

Read more

යෞවන චිත්‍රපට උළෙලේ කෙටි හා වාර්තා චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය අද සහ හෙට

යෞවන චිත්‍රපට උළෙලේ කෙටි හා වාර්තා චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය අද සහ හෙට බොරැල්ල නාමෙල් මාලිනී පුංචි තියටර්හී දී පැවැත්වේ. ඊට නිර්මානකරුවන්

Read more