ධිවර ප්‍රජාවට භූමිතෙල් බෙදා හැරිම අඛණ්ඩව

ධිවර ප්‍රජාව වෙනුවෙන් භූමිතෙල් බෙදා හැරිම විධිමත්ව හා අඛණ්ඩව සිදු කිරිමට රජය පියවර ගෙන තිබෙ. ඒ අනුව ධිවරයින්ගේ භූමිතෙල් අවශ්‍යතාව

Read more

දෛනිකව ධීවර ප්‍රජාවට අවශ්‍ය ඉන්ධන සැපයීමට ක්‍රියාමාර්ග

ධීවර ප්‍රජාවට අවශ්‍ය ඉන්ධන දෛනිකව සැපයීමට අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස් ජේ

Read more

ධිවර ප්‍රජාවට අවශ්‍ය භුමිතෙල් කඩිනමින්

ධිවර ප්‍රජාවට අවශ්‍ය භුමිතෙල් කඩිනමින් සැපයීමට අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා පියවර ගෙන තිබේ. සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව සක්‍රිය කර භුමිතෙල් නිෂ්පාදනය

Read more

සියලුම ධිවර කාර්මිකයින්ට ඉන්ධන ලබාදිමට පියවර

ධිවර කාර්මිකයන් සියලු දෙනාට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබාදිමට ධිවර අමාත්‍යංශය පියවර ගනී. ඉන්ධන මගින් ධාවනය වන ධිවර බෝට්ටු දෙදහසක් පමණ දෛනිකව

Read more