සංචාරක කර්මාන්තයේ නිරත සියලු දෙනා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය කෙරේ

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නිරත මගපෙන්වන්නන් ඇතුලු පිරිස සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය බව එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මිකා විජේසිංහ මහත්මිය පවසයි.

Read more

මෙරට සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයේ පසුබෑමක්

මේ මාසයේදී ශ්‍රිී ලංකාවේ සංචාරය කිරීම සඳහා කලින් වෙන් කරවා ගැනීම් සිදු කළ සියයට 45 ක පමණ පිරිසක් ඒවා අවලංගු

Read more

මෙරටට පැමිණි සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව සියයට 60 කින් අඩු වෙයි

මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වනවිට සියයට 60 කින් පමණ අඩුවී තිබෙන බව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරයි’ රට තුල

Read more