තද වැසි සමග ජලාශ කිහිපයක වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ.

ගත වු දින දෙක තුළදී පොළොන්නරුව සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක වලටත් කන්ද උඩරට ප්‍රදේශයටත් මිලිමීටර් සියය ඉක්මවු වැසි ලැබී ඇතැයි වාර්මාර්ග

Read more

දිවයිනේ ප්‍රධාන ජලාශවල ජල ධාරිතාව සියයට 62 දක්වා ඉහළට

දිවයිනේ ප්‍රධාන ජලාශවල ජල ධාරිතාව සියයට 62 දක්වා ඉහළ යයි. ඒ අනුව මහකන්නයේ වගා කටයුතු සඳහා ජලය ප්‍රමාණවත් අයුරින් පවතින

Read more