ඩිස්නිලන්තය හම්බන්තොටට

දකුණු ආසියාවේ පළමු ඩිස්නිලන්තය හම්බන්තොට ඉදිකෙරේ. මේ සම්බන්ධ මූලික වටයේ සාකච්ඡා සඳහා ලබන මාසයේදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බර්බෑන්ක් හි සංචාරය

Read more