ඊශ්‍රායල පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ තීරණයක්

ඊශ්‍රායල පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරට සභාග රජය තීරණය කර තිබේ. ඒ සදහා ඡන්දයක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ වසර අගදී මැතිවරණයක් පැවැත්වීමේ

Read more