අමෙරිකාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට තවත් ඩොලර් ලක්‍ෂ 50 ක පරිත්‍යාගයක්

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රීී ලංකාවට තවත් ඩොලර් ලක්‍ෂ 50 ක පරිත්‍යාගයක් කිරීමට ඉදිරිපත්ව සිටී. ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සත් ජනපද නියෝජිත

Read more