ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාවෙන් අඛණ්ඩ සහාය

මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේ තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවට සහායදීමට ඉන්දියාව තීරණය කරයි. ඉන්දිය විදේශ කටයුතු ඇමති ආචාර්ය එස්.ජයිෂංකර් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති විදේශ

Read more