ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයන්ට රියදුරු බලපත්‍ර

ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයන්ට රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදුන්න ද නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය ධාවනය කර රිය අනතුරු 5 ක් සිදුකරගතහොත් අදාළ රියදුරු බලපත්‍රය අහෝසි

Read more

කල් ඉකුත් වන රියැදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලසීමාව දීිර්ඝ කෙරේ

කල් ඉකුත් වන රියැදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලසීමාව දීිර්ඝ කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇතැයි ප්‍රවාහන ඇමති දිලුම් අමුණුගම

Read more

රියැදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත් හිගයට ප්‍රවාහන ඇමතිගෙන් විකල්ප යෝජනාවක්

රියැදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරිමට අවශ්‍ය කාඩ්පත් හිගයට ස්ථිර විසදුම් දිම සදහා ප්‍රවාහන ඇමති දිලුම් අමුණුගම මහතා විකල්ප යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි.

Read more