දරුවන්ට උගන්වමින් තම ඉල්ලීම් දිනා ගන්නැයි මහා සංඝරත්නය ගුරු සංගම්වලින් ඉල්ලති

දරුවන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම කෙරෙහි අන් සියල්ලටම වඩා අවධානය යොමු කරන්නැයි මහනායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය වර්ජනයේ නිරත ගුරු

Read more

ගුරු විදුහල්පති ගැටලුවට ලබන සදුදා විසදුම්

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව සහ ගුරු විදුහල්පති සේවාව සංවෘත සේවාවක් බවට පත්කිරීම පිළිබඳ අවසන් තීරණය ලබන සදුදා පැවැත්වෙන කැබිනට් රැස්වීමෙන්

Read more