ගමසමග පිළිසදර වැඩසටහනෙන් දැරණියගලට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක්

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දැරණියගල දික්ඇල්ලකන්ද ප්‍රදේශයේ පැවැති ගම සමග පිළිසදර වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සොයා බැලේ. ජල ගැටලුව, ඉඩම්, අධ්‍යාපන, මහාමාර්ග, සනීපාරක්‍ෂක ඇතුඵ

Read more

අධ්‍යාපනයට වැඩි ඉඩක් වෙන් කිරීමට මාධ්‍ය ආයතන සුදානම්

අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මාධ්‍යවල වැඩි ඉඩක් වෙන් කිරීමට යයි. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතාව ප්‍රමුඛ අරමුණ කර ගනිමින් සියලු විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය

Read more

ශ්‍රී ලංකාව සහ ප්‍රංශය අතර අධ්‍යාපන සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව සහ ප්‍රංශය අතර අධ්‍යාපන සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කෙරේ. ඒ සදහා ඉදිරියේදී වැඩසටහන් සැලසුම් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.

Read more