සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාගේ 53 වන ගුණසමරුව අද

නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා වු සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාගේ 53 වන ගුණසමරුව අදට යෙදී තිබේ. 1931 සිට 1947 දක්වා මෙරට

Read more