විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා වන කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

2021 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව 2021 / 2022 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාලව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා කඩඉම් ලකුණු ඊයේ

Read more

අපොස උසස් පෙළ ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ කිහිපයක් 19, 20 සහ 21 යන දිනවලදී

2021/2022 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණවලට සහභාගි වීමට නොහැකි වූ අපේක්ෂකයන් සඳහා මේ මස 19, 20 සහ 21 යන

Read more

අපොස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ලබන මාසයේ

මෙවර අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබන මාසයේ නිකුත් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්’ එම් ඩී’ ධර්මසේන මහතා

Read more