මහනුවර ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ පළමු කුඹල් පෙරහර අද

මහනුවර ඇසල පෙරහර මංගල්‍යය පළමු කුඹල් පෙරහර අද වීථි සංචාරය කරයි. පස්වරු 6.00 ට පමණ ශ්‍රී දළදා මාළිගයෙන් ගමන් ආරම්භ

Read more