එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් කෝටි 6 ක ආධාරයක්

පොහොර සහ අත්‍යවශ්‍ය කෘෂිකාර්මික යෙදවුම් මිලට ගැනීම සහ ආහාර අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි 6 ක ආධාරයක් ශ්‍රී ලංකාවට සැපයීමට

Read more