එවරස්ට් කඳවුරු සංකීර්ණය වෙනත් ස්ථානයකට

එවරස්ට් කඳු මුදුනේ පිහිටි කඳවුරු සංකීර්ණය වෙනත් ස්ථානයක ස්ථාපිත කිරීමට නේපාල රජයේ අවධානය යොමු වෙයි. ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහල යාම සහ

Read more