අපොස උසස් පෙළ ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ කිහිපයක් 19, 20 සහ 21 යන දිනවලදී

2021/2022 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණවලට සහභාගි වීමට නොහැකි වූ අපේක්ෂකයන් සඳහා මේ මස 19, 20 සහ 21 යන

Read more

උසස් පෙළ ඉල්ලුම්පත් ලබන 19 වැනිදා දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමයට

මේ වසරේ පැවැත්වෙන උසස් පෙළ විභාගය සදහා පාසල් හා පුද්ගලික අයදුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලුම්පත් ලබන 19 වැනිදා දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමයට කැදවන බව

Read more