අද විනිමය අනුපාතය

ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත වාර්තාව අනුව අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 360 යි ශත 99

Read more

අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත වාර්තාවට අනුව අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 359.18 ක් ලෙසද විකුණුම්

Read more