චීනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ණය සහන කාලයක්

චීනයේ අපනයන ආනයන බැංකුව හෙවත් චීන එක්සිම් බැංකුව ශ්‍රීී ලංකාවට සිය ණය ගෙවීම සදහා සහන කාලයක් සපයයි. ඒ අනුව වසර

Read more