ඖෂධ හිඟයක් පිළිබඳ පවතින ප්‍රචාර සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත ඖෂධ හිගයක් පවතින බවට පැතිර යන ප්‍රචාර ඇමති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි. පාලනය කළ නොහැකි

Read more