ධිවර ප්‍රජාවට භූමිතෙල් බෙදා හැරිම අඛණ්ඩව

ධිවර ප්‍රජාව වෙනුවෙන් භූමිතෙල් බෙදා හැරිම විධිමත්ව හා අඛණ්ඩව සිදු කිරිමට රජය පියවර ගෙන තිබෙ. ඒ අනුව ධිවරයින්ගේ භූමිතෙල් අවශ්‍යතාව

Read more

මෙරට බහුදින ධීවර යාත්‍රාවලට යාත්‍රා නිරීක්ෂණ උපකරණ

මෙරට බහුදින ධීවර යාත්‍රාවලට යාත්‍රා නිරීක්ෂණ උපකරණ සවිකෙරේ. එවැනි උපකරණ 4200 ක් සවිකිරිමට නියමිතයි. ඔස්ට්‍රේලියානු රජයේ මුල්‍යාධාර මත වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක

Read more